3rd, 4th and 5th November 2017

Take part in People's and Planet's South West and Wales Regional Gathering in Cardiff this November! The weekend promises to be a unique experience with exciting workshops, talks seminars, networking, and - not to mention - fun activities, all taking place at Cathays Community Centre in Cardiff.

With particular focus on our three main campaigns: Fossil Free (getting universities to move their money out of unsustainable fossil fuels), Sweatshop Free (ensuring fair treatment and decent workers' rights for those who produce electronics that Universities buy) and Undoing Borders (migrant solidarity work and keeping the border industry OFF our campuses), you will learn invaluable skills for influencing students and staff alike.

With the full programme to be announced soon, you definitely won't want to miss this inspiring opportunity to meet like minded people and work with us to create positive change within out Universities...watch this space!

All are welcome, from any University or College, you do not have to be affiliated with People and Planet to attend. If you have questions about the event then please contact peopleandplanet.sww@gmail.com.

Food and accommodation are provided and if you need help with travel costs,
get in touch and we may be able to help.

Register for FREE now

Join the Facebook Event

 

Myfyrwyr Cynaliadwy Cymru a De Orllewin Lloegr

Cymerwch ran yn Nigwyddiad Rhanbarthol Cymru a De Orllewin Lloegr People & Planet yng Nghaerdydd fis Tachwedd hwn! Mae disgwyl i'r penwythnos fod yn brofiad unigryw sy'n cynnwys gweithdai, seminarau siarad a rhwydweithio, heb sôn am weithgareddau llawn hwyl a sbri, a'r cyfan yn digwydd yng Nghanolfan Gymunedol Cathays yng Nghaerdydd.

Bydd canolbwynt penodol ar dair prif ymgyrch: Dim tanwyddau ffosil (annog prifysgolion i dynnu eu harian o danwyddau ffosil), dim gweithdai cyflog isel (sicrhau triniaeth deg a hawliau digonol i weithwyr sy'n cynhyrchu offer electronig mae prifysgolion yn eu prynu) a dileu ffiniau (gwaith undod i ymfudwyr a chadw'r diwydiant ffiniau ODDI AR ein campysau), byddwch chi'n dysgu sgiliau gwerthfawr i ddylanwadu ar fyfyrwyr a staff.

Caiff y rhaglen lawn ei chyhoeddi'n fuan, a fyddwch chi ddim am fethu'r cyfle ysbrydoledig hwn i gwrdd â phobl â meddylfryd tebyg a gweithio gyda ni i greu newid cadarnhaol yn ein prifysgolion... cadwch lygad allan!

Mae croeso i bawb, o unrhyw brifysgol neu goleg, a does dim rhaid i chi fod yn rhan o People & Planet i fynychu. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r digwyddiad, cysylltwch â peopleandplanet.sww@gmail.com.

Darperir bwyd a llety ac os bydd angen help arnoch chi â chostau teulu, cysylltwch â ni a gwnawn ein gorau i'ch helpu.